เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Service)

เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายระหว่าง “เรา” “APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด)” ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” และ “ท่าน” ในฐานะ “ผู้ใช้บริการ” ดังนั้น โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการรับบริการของท่าน

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 “ข้อตกลง” คือ เงื่อนไขการใช้บริการ, สัญญา, ภายใต้ข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
1.2 “คู่สัญญา” คือ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) และ ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ www.apsth.com หรือ แอปพลิเคชั่น APSTH หรือ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัททั้งหมด
1.3 “ค่าบริการ” คือ ค่าบริการรายปีที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระตามรอบที่กำหนดตามสัญญา ตามราคาที่ปรากฏในใบเสนอราคา
1.4 “ข้อมูล” คือ ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ไว้ให้แก่ทาง APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด)
1.5 “ข้อมูลลับ” คือ ข้อมูลต่างๆที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.6 “การให้บริการ” คือ การให้บริการซอฟต์แวร์ ระบบ หรือโปรแกรมคลินิก APS Platform ออนไลน์ ที่เหมาะสำหรับ รองรับหลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิเช่น Clinic, Spa, Wellness, Hospital, Beauty, ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
1.7 “ผู้ใช้งานในระบบ” คือ บุคคล หรือบริษัทอื่นใด ที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) เว้นแต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใช้งานในนามของตัวผู้ใช้บริการ
1.8 “ผู้ใช้บริการ” คือ ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ไม่รวมถึง ผู้ใช้งานในระบบ
1.9 “คู่สัญญา” คือ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) และ ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการ
1.10 “เว็บไซต์” คือ www.apsth.com และเว็บไซต์อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท

2. การสมัครใช้งาน

2.1 ผู้ใช้งานที่จะใช้บริการต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
2.2 ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบดูแล username และรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของระบบ
2.3 ผู้ใช้งานจะต้องไม่ทำการคัดลอกเนื้อหา, ดัดแปลงแก้ไข หรือนำไปจำหน่ายต่อบุคคลอื่น
2.4 ผู้ใช้งานยอมรับให้ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) สามารถแก้ไขรายการข้อมูลที่ส่งเข้าระบบได้
2.5 ผู้ใช้งานจะไม่ทำการหรือพยายามเจาะระบบข้อมูล หรือเขียนรหัสที่เป็นภัยต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
2.6 APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ไม่รับประกันว่าระบบ Clinic จะไม่ขาดช่วง, หยุดซ่อมบำรุง, หรือปราศจากข้อผิดพลาด
2.7 APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
2.8 APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) สงวนสิทธิ์ในการลบ Account ของผู้ใช้งานบางรายที่ทำผิดกฎ หรือละเมิดสิทธิ์ทางปัญญา หรือทำให้เสียชื่อเสียง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ

3. การต่อสัญญา

การต่อสัญญา ระยะเวลาในการใช้บริการแพ็กเกจของ www.apsth.com จะกำหนดไว้ที่เอกสารยืนยันการสั่งซื้อหรือใบเสนอราคาเท่านั้น โดยเมื่อใกล้วันสิ้นสุดสัญญา APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) จะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการ

4. การเลิกสัญญา

การเลิกสัญญา ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดย การส่งคำขอเลิกใช้งานมายัง apsth456@gmail.com การยื่นคำขอดังกล่าวจะ จะมีผลในระยะเวลาการใช้บริการในวันสุดท้ายของสัญญาดังกล่าว ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ) จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ

5. การซื้อแพ็คเกจ

5.1 ผู้ใช้งานที่สมัครใหม่จะได้ทดลองใช้งานฟรี ตามจำนวนวันที่ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) กำหนดให้ ก่อนการตัดสินใจใช้งานจริง โดยไม่สามารถเพื่มจำนวนวันได้อีก
5.2 การชำระเงินจะเป็นการชำระเงินก่อนใช้งาน และเมื่อผู้ใช้บริการชำระเงินตามจำนวนที่ต้องการแล้ว APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) จะเพิ่มวันตามจำนวนเงินที่โอนโดยทาง APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) จะไม่เปลี่ยนแปลงภายหลังจนกว่าจะหมดอา
5.3 ผู้ใช้งานที่เคยสมัครแล้วจะไม่ได้รับโปรโมชั่นใหม่ที่ออกมาหลังจากวันที่สมัคร
5.4 ผู้ใช้งานที่เคยสมัครแล้วจะไม่สามารถสมัครซํ้าได้อีก หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ username เพื่อรับการทดลองฟรี-โปรโมชั่นอื่นๆ

6. การคืนเงิน/การเปลี่ยนแปลงบริการ/ยกเลิก

6.1 สำหรับค่าแพ็คเก็จที่ไดซื้อไปแล้ว นโยบายการคืนเงิน : การชำระเงินในการซื้อสินค้า ทาง APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี
6.2 APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.3 ในกรณีเปลี่ยนแปลงค่าบริการ จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน (ลูกค้าเก่า) ทราบล่วงหน้า 30 วันทุกครั้ง และ สำหรับผู้ใช้งานที่ซื้อแพ็คเก็จระยะยาวจะไม่มีผลกระทบกับจำนวนวันที่ได้ซื้อก่อนหน้านี้
6.4 นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า: หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ อาทิเช่น เปลี่ยนใจ ทาง APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกในทุกกรณี
6.5 นโยบายการจัดส่งสินค้า : ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย / สำเร็จ โดยมีช่องทางเลือกรับสินค้า ได้แก่ ที่ร้านค้า/คลินิก และจัดส่งไปยังที่อยู่ในการสั่งซื้อ โดยระยะเวลาการจัดส่ง 5-7 วันแต่ไม่เกิน 10 วัน
6.6 นโยบายการคืนสินค้า: ทาง APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด)ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้าในทุกกรณี

7. การโอนสิทธิ์การใช้งาน

APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ไม่อนุญาตให้ท่านโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) เท่านั้น

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

สนใจใช้งาน โปรแกรมคลินิก APS_X Platform

สามารถสอบถามเรื่องการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @apsth

โทรติดต่อทีมสนับสนุนของเราได้ที่ 043-002488, 089-81816769