APS_X Platform...

เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Service)

เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายระหว่าง “เรา” “APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด)”
ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” และ “ท่าน” ในฐานะ “ผู้ใช้บริการ” ดังนั้น โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการรับบริการของท่าน
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • “ข้อตกลง” คือ เงื่อนไขการใช้บริการ, สัญญา, ภายใต้ข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
 • “คู่สัญญา” คือ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) และ ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ APSTH.com
 • “ค่าบริการ” คือ ค่าบริการรายปีที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระตามรอบที่กำหนดตามสัญญา ตามราคาที่ปรากฏในใบเสนอราคา
 • “ข้อมูล” คือ ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ไว้ให้แก่ทาง APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด)
 • “ข้อมูลลับ” คือ ข้อมูลต่างๆที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • “การให้บริการ” คือ การให้บริการซอฟต์แวร์ ระบบ หรือโปรแกรมคลินิก APS Platform ออนไลน์ ที่เหมาะสำหรับ รองรับหลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิเช่น Clinic, Spa, Wellness, Hospital, Beauty, ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 • “ผู้ใช้งานในระบบ” คือ บุคคล หรือบริษัทอื่นใด ที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) เว้นแต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใช้งานในนามของตัวผู้ใช้บริการ
 • “ผู้ใช้บริการ” คือ ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ไม่รวมถึง ผู้ใช้งานในระบบ
 • “คู่สัญญา” คือ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) และ ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการ
 • “เว็บไซต์” คือ www.apsth.com และเว็บไซต์อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท
 • 2. การสมัครใช้งาน
 • ผู้ใช้งานที่จะใช้บริการต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบดูแล username และรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของระบบ
 • ผู้ใช้งานจะต้องไม่ทำการคัดลอกเนื้อหา, ดัดแปลงแก้ไข หรือนำไปจำหน่ายต่อบุคคลอื่น
 • ผู้ใช้งานยอมรับให้ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) สามารถแก้ไขรายการข้อมูลที่ส่งเข้าระบบได้
 • ผู้ใช้งานจะไม่ทำการหรือพยายามเจาะระบบข้อมูล หรือเขียนรหัสที่เป็นภัยต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
 • APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ไม่รับประกันว่าระบบ Clinic จะไม่ขาดช่วง, หยุดซ่อมบำรุง, หรือปราศจากข้อผิดพลาด
 • APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
 • APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) สงวนสิทธิ์ในการลบ Account ของผู้ใช้งานบางรายที่ทำผิดกฎ หรือละเมิดสิทธิ์ทางปัญญา หรือทำให้เสียชื่อเสียง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ
 • 3. การต่อสัญญา
 • การต่อสัญญา ระยะเวลาในการใช้บริการแพ็กเกจของ www.apsth.com จะกำหนดไว้ที่เอกสารยืนยันการสั่งซื้อหรือใบเสนอราคาเท่านั้น โดยเมื่อใกล้วันสิ้นสุดสัญญา APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) จะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการ
 • 4. การเลิกสัญญา
 • การเลิกสัญญา ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดย การส่งคำขอเลิกใช้งานมายัง apsth456@gmail.com การยื่นคำขอดังกล่าวจะ จะมีผลในระยะเวลาการใช้บริการในวันสุดท้ายของสัญญาดังกล่าว ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ) จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ
 • 5. การซื้อแพ็คเกจ
 • ผู้ใช้งานที่สมัครใหม่จะได้ทดลองใช้งานฟรี ตามจำนวนวันที่ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) กำหนดให้ ก่อนการตัดสินใจใช้งานจริง โดยไม่สามารถเพื่มจำนวนวันได้อีก
 • การชำระเงินจะเป็นการชำระเงินก่อนใช้งาน และเมื่อผู้ใช้บริการชำระเงินตามจำนวนที่ต้องการแล้ว APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) จะเพิ่มวันตามจำนวนเงินที่โอนโดยทาง APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) จะไม่เปลี่ยนแปลงภายหลังจนกว่าจะหมดอา
 • ผู้ใช้งานที่เคยสมัครแล้วจะไม่ได้รับโปรโมชั่นใหม่ที่ออกมาหลังจากวันที่สมัคร
 • ผู้ใช้งานที่เคยสมัครแล้วจะไม่สามารถสมัครซํ้าได้อีก หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ username เพื่อรับการทดลองฟรี-โปรโมชั่นอื่นๆ
 • 6. การคืนเงิน/การเปลี่ยนแปลงบริการ
 • APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ไม่มีนโยบายในการคืนเงิน สำหรับค่าแพ็คเก็จที่ไดซื้อไปแล้ว
 • APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีเปลี่ยนแปลงค่าบริการ จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน (ลูกค้าเก่า) ทราบล่วงหน้า 30 วันทุกครั้ง และ สำหรับผู้ใช้งานที่ซื้อแพ็คเก็จระยะยาวจะไม่มีผลกระทบกับจำนวนวันที่ได้ซื้อก่อนหน้านี้
 • 6.1 การคืนเงิน/การเปลี่ยนแปลงบริการ
 • นโยบายการคืนเงิน: การชำระเงินในการซื้อสินค้า ทาง APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี
 • นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า: หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ อาทิเช่น เปลี่ยนใจ ทาง APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกในทุกกรณี
 • นโยบายการจัดส่งสินค้า : ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย / สำเร็จ โดยมีช่องทางเลือกรับสินค้า ได้แก่ ที่ร้านค้า/คลินิก และจัดส่งไปยังที่อยู่ในการสั่งซื้อ โดยระยะเวลาการจัดส่ง 5-7 วันแต่ไม่เกิน 10 วัน
 • นโยบายการคืนสินค้า: ทาง APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด)ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้าในทุกกรณี
 • 7. การโอนสิทธิ์การใช้งาน
 • APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ไม่อนุญาตให้ท่านโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) เท่านั้น
 • แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565สอบถามเพิ่มเติ่ม โทร 098-1816769 LINE ID : @apsth ชำระเงิน พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ line : @apsth หรืออีกช่องทาง email : apsth456@gmail.com ลิงค์เข้าระบบพร้อม (username-password) จะถูกส่งทาง SMS ไปยังเบอร์ที่แจ้งไว้