นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ให้บริการซอฟต์แวร์ของเราเทียบเท่า ระดับสากล จะช่วยให้ท่านบริหารจัดการคลินิกด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกในการให้บริการดังกล่าว APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) มีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ, หมายเลขบัตรประชาชน, ข้อมูลทางการแพทย์, ที่อยู่, ที่ทำงาน, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลล์, ข้อมูลทางด้านภาษี,และ อื่นๆ เป็นต้น
 • 2. การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 • 2.1 เมื่อท่านสมัครใช้บริการใดๆของ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ถือว่าท่านยินยอมให้ APSTH เก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น
 • 2.2 APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้
 • เพื่อระบุตัวตนของท่าน
 • เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
 • เพื่อส่งเสริมการตลาด หรือ การอบรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆอันเกี่ยวกับการบริการ
 • เพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
 • เพื่อการติดต่อ
 • 3. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ

 • เมื่อสมัครใช้งาน
 • เมื่อสมัครใช้บริการ
 • เมื่อมีการติดต่อให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน (Support)
 • เมื่อมีการเข้าใช้งานระบบ Clinic หรือเว็บไซต์ www.apsth.com ท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการใดๆของระบบ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ได้
 • 4. หน้าที่ของท่านคือการดูแลรักษา (username-password)

 • เพื่อให้ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บ (username-password) ของท่านไว้เป็นความลับและท่านมีหน้าที่แจ้งให้ทางทีมงาน APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) รับทราบในทันทีถ้าพบเห็นมีการใช้งานรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • 5. การเก็บข้อมูลของบุคคลภายนอก

 • ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านกระทำไปโดยมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งแล้วจากเจ้าของข้อมูลดังกล่าว กระทำเช่นนั้น และท่านอนุญาตให้ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) จัดเก็บ ใช้ คัดลอก ข้อมูล ดังกล่าวได้ในข้อกำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและท่านมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบถึงการกระทำดังกล่าว APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) จึงไม่มีความรับผิดใดๆและไม่มีหน้าที่ใดๆในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงเหตุดังกล่าว
 • 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการทำตามคำร้องขอของท่าน ในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น
 • 7. การใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

 • การสมัครใช้บริการของ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ถือว่าท่านอนุญาตให้ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) เข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในการต่อไปนี้
 • เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา
 • เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ
 • เพื่อการช่วยเหลือหรือ สนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจ
 • 8. การเก็บข้อมูลของท่านไว้ในฐานข้อมูล Cloud AWS

 • การใช้บริการระบบของ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ทั้งหมดเพื่อการเก็บรักษา ข้อมูลคลินิก ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการ ถูกเก็บรักษาไว้ที่ AWS Cloud ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ดังนั้นการสมัครใช้บริการของ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ของ Cloud ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
 • 9. มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • รักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ ทาง หจก. เอพีเอส ทีเอช ใช้ระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ได้มาตรฐานสากลของ ซึ่งมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเทียบเท่าระดับสากล เว็บไซต์มีการเข้ารหัส SSL 256-bit encryption เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์กับระบบฐานข้อมูล
 • 10. การใช้ “คุกกี้” (Cookies)

 • คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น
 • คุกกี้เพื่อการให้บริการ คุกกี้เพื่อการให้บริการจะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน
 • คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ
 • APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) จะมีการใช้ Cookie เพื่อเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้งานระบบของ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ได้และท่านยอมรับในการใช้หรือเก็บข้อมูล “คุกกี้” (Cookies) ทุกครั้งในการใช้งานระบบของ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) และยอมรับการแจ้งเตือนต่าง ผ่านทางโทรศัพท์, อีเมล์, LINE หรือ SMS
 • อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างของระบบ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น
 • 11. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิเลือกที่จะใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากทาง โทรศัพท์, อีเมล์, LINE หรือ SMS
 • 12. การร้องเรียนปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว

 • ในกรณีที่ท่านมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ทาง APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ยินดีตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ ปรับปรุงการให้บริการต่อไป
 • 13. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms Of Use)

 • การจำกัดความรับผิด หรือยกเว้นความรับผิดของ APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ให้ถือตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms Of Use)
 • 14. APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • โดยทาง APSTH (บ.เอพีเอส ทีเอช จำกัด) ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมในการให้บริการดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้ง
 • แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

  สอบถามเพิ่มเติ่ม โทร 098-1816769 LINE ID : @APSTH456
  ชำระเงิน พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ line : @apsth456 หรืออีกช่องทาง email : apsth456@gmail.com ลิงค์เข้าระบบพร้อม (username-password) จะถูกส่งทาง SMS ไปยังเบอร์ที่แจ้งไว้