ใบเสร็จ โปรแกรม คลินิก
ใบเสร็จ โปรแกรม คลินิก

เอกสารทางบัญชี

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ใบรับเงินมัดจำ
ใบวางมัดจำ
ใบแจ้งนี้
ทุกเอกสาร รองรับขนาด การพิมพ์ A4 A5 80mm
รองรับภาษาในการพิมพ์ TH EN

ใบตรวจรักษาผู้ป่วย (OPD Card) โปรแกรม คลินิก
ใบตรวจรักษาผู้ป่วย (OPD Card) โปรแกรม คลินิก

เอกสาร ใบตรวจรักษาผู้ป่วย (OPD Card)

ใบตรวจรักษาผู้ป่วย (OPD Card)
ใบตรวจรักษาผู้ป่วย (OPD Card) แบบรูป
ใบนัดหมายผู้ป่วย
ใบส่งตัวผู้ป่วย

ใบรับรองแพทย์ โปรแกรม คลินิก
ใบรับรองแพทย์ โปรแกรม คลินิก

เอกสาร ใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์
ใบรับรองแพทย์ เจ็บป่วย
ใบรับรองแพทย์ 5 โรค
ใบรับรองแพทย์ สำหรับทำใบอนุญาตขับรถ
ใบรับรองแพทย์ Covid

ใบผลตรวจแล็บ โปรแกรม คลินิก
ใบผลตรวจแล็บ โปรแกรม คลินิก

เอกสาร ใบผลตรวจแล็บ/ส่งแล็บ (Lab)

ใบส่งตรวจแล็บ (Lab)
ใบผลตรวจแล็บ (Lab)
สติกเกอร์ ฉลากแล็บ